หน้าหลัก    สหกรณ์ของเรา    ผลิตภัณฑ์    INTHAI DELIVERY    ติดต่อเรา 

 

                                         

                       

 

                      ตัวอย่าง    การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ต้องเริ่มตั้งแต่ฐานราก    

                          ตั้งแต่ทำความเข้าใจกับชุมชนกับเกษตรกร ต้องชักจูงและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ

                          เกษตรกรที่มีต่อการใช้ สารเคมี ใช้ปุ๋ยเคมี ว่าช่วยเพิ่มผลผลิต แต่ต้นทุนก็ขึ้นสูงเป็น

                          เงาตามตัว ต้องให้ความรู้ต่อเกษตรกรถึงอันตรายของสารเคมีที่มีต่อตัวเกษตรกรเอง

                          และผู้บริโภค  อีกทั้งเกษตรกรรมแบบสารเคมีคือเกษตรกรรมที่ไม่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

                          และมีต้นทุนสูงกว่าเกษตรกรรมปลอดสารอย่างมาก การที่จะทำเกษตรกรรมอินทรีย์

                          ให้ประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยการรวมกลุ่มและความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูล

                          กันในกลุ่ม ในชุมชน  และที่สำคัญต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ  ที่มีต่อเกษตรกรรม

                          อินทรีย์ของผู้บริโภคด้วย       จึงจะเกิดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปในทิศทางที่เป็น

                          ประโยชน์ต่อทั้งตัวเกษตรกร ต่อผู้บริโภค ต่อสภาพแวดล้อม  ต่อธรรมชาติ  และต่อ

                          สังคมได้อย่างแท้จริง

 

สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด 118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร 35000    Copyright 2010 inthaiorganics All rights reserved.น้ำมันรำข้าว วิตามิน e อาหารเสริม

 
   
view