หน้าหลัก    สหกรณ์ของเรา    ผลิตภัณฑ์    INTHAI DELIVERY    ติดต่อเรา 

      

                                    

               IFOAM สำคัญอย่างไร

                              วันนี้คนไทยที่ต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์จริงๆ สับสนกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่

                     ในท้องตลาดที่ใช้คำว่า อาหารปลอด/ไร้สารเคมี ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อาหารปลอดภัย  เพราะ 

                     ประเทศไทยไม่มีกฎหมายคุ้มครองคำว่า “เกษตรอินทรีย์” 

 
                              หากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่แท้จริง ทางเลือกง่ายๆ ทางหนึ่งก็คือการดูจาก

                     ฉลากบน บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรอง (Logo)  ขององค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

                     ที่ได้รับการรับรองแล้ว (Accredited Certification Body: ACB) จากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรอง

                     ระบบคุณภาพเกษตรอินทรีย์ที่เชื่อถือได้ (Accreditation Body)

 

                      

                             ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีองค์กรรับรองอิสระของคนไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

                     คือ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

                     ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation Organic

                     Movement: IFOAM, 2002)   สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.,

                     ประเทศไทย,2005)  และยังได้รับการรับรองจากสำนักประกันคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

                     (International Organic Accreditation Services Inc.: IOAS, 2005) ว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์

                     มกท. (ACT Standards) เทียบเท่ากับกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ของยุโรป (EEC2092/91 หรือ

                     EN45011) รวมถึงรับรองว่าระเบียบปฏิบัติของ มกท. เป็นไปตามข้อกำหนด ISO Guide65s

 

                              สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM)  ได้พัฒนาระบบการให้การยอมรับ

                     ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยองค์กรรับรองสมาชิกที่อยู่ภายใต้โครงการประกันคุณภาพ

                     ระบบเกษตรอินทรีย์ (IFOAM Accreditation Programme) ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ “One Stop

                     Certification Service” ที่เป็นความร่วมมือของ มกท. กับ ICEA องค์กรรับรองในประเทศอิตาลีซึ่ง

                     ได้รับการรับรองระบบทั้งจาก IFOAM และยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 

                              การให้บริการรับสมัครตรวจและรับรองดำเนินการที่ มกท.เพียงจุดเดียว แต่สามารถให้การรับรอง

                     ตามมาตรฐานฯ ของประเทศที่ต้องการนำเข้าในทุกตลาดทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเวลา

                     ในการติดต่อที่ยุ่งยากแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจซ้ำจากองค์กรรับรองในประเทศที่นำเข้า

                     อีกด้วย 

                              โครงการนี้ เริ่มให้บริการตั้งแต่ มีนาคม 2549 และได้ขยายไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

                     ตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ชื่อ Certification Alliance หรือเรียกย่อๆ ว่า “Cert All” โดยความร่วมมือของ

                     หน่วยงานตรวจสอบรับรองเอกชน  และผู้ตรวจสอบอิสระในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 10

                     ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ เวียดนาม ลาว อิหร่าน เนปาล จีน เกาหลีและไทย

 

                     การรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์เชื่อถือได้อย่างไร

                              การรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Certification)  ตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติของสากล

                     หมายถึงการตรวจเยี่ยมฟาร์มและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะต้องดำเนินการ

                     โดยผู้ตรวจที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (Registerred Inspector) จากองค์กรตรวจสอบรับรองที่มีสถานะ

                     เป็นบุคคลที่สาม (Third Party) และเป็นองค์กรอิสระ (Independent party)

 

                              ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากฟาร์มหรือสถานประกอบการ

                    ที่มีการจัดการดิน น้ำ และระบบการผลิต(พืชและสัตว์) การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ การแปรรูป-บรรจุ และ

                    การขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ต้องห้าม  เน้นการป้องกันและรักษาโรคโดย

                    คำนึงถึงระบบนิเวศ  รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพของลูกจ้างในฟาร์มอย่างเป็นธรรม และการอยู่ร่วมกัน

                    อย่างเอาใจใส่ของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

                               ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จึงมิได้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้วิธีการตรวจหาสารเคมีตกค้าง

                    แต่เพียงอย่างเดียว

                               ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จึงควรอ่านฉลากข้างบรรจุภัณฑ์

                   ให้ดีว่ามีตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)  และได้รับการยอมรับจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์

                   นานาชาติ (IFOAM) หรือไม่ 

 

 

                                                                       

                                                                    ที่มา : เรียบเรียงข้อมูลจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์       

     

 

สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด 118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร 35000    Copyright 2010 inthaiorganics All rights reserved.น้ำมันรำข้าว วิตามิน e อาหารเสริม

 
   
view